Walents hjälper församlingar att lyckas

14.11.2023

Missionärerna Steve och Christina Walent har under 15 års tid arbetat med församlingsförnyelse och med att hjälpa församlingar i sina processer. Verktyget de använder sig av heter CBI (Church Basics International) och kartlägger en församlings styrkor och svagheter vilket sedan kan hjälpa lokala församlingar att ta tag i saker och gå vidare genom öppna och ärliga samtal.

Livet träffade Steve och Christina för att få lite mer information hur de jobbar och på vilket sätt CBI kan hälpa en lokal församling vidare i att utveckla det lokala arbetet. Varje församling har sina egna lokala utmaningar och det finns ingen universalmedicin som biter i alla lägen. Men CBI kan bli en tänkbar katalysator som hjälper ett ledarskap att ställa de rätta frågorna och att ta tag i konkreta saker för att kunna bli en växande och inkluderande församling.

Varifrån kommer CBI?
Ursprungligen kommer CBI från USA där det heter Church Life. Vi har omarbetat det till stor del så att det passar för europeiska sammanhang och tankesätt.

På vilket sätt har ni sätt att det här verktyget fungerar i fråga om församlingsförnyelse?

CBI har hjälpt ledare och volontärer i församlingar återupptäcka syftet med församlingen. Faran för varje församling och individ är att vi driver iväg – ges tillräckligt med tid tenderar varje församling att utveckla en stil av församlingsliv som tillfredsställer dem själva men fjärmar sig från Kristi uppdrag. Ett tecken på detta är att antalet människor som besöker våra församlingar minskar och att färre människor blir frälsta, döpta och gjorda till lärjungar. Syftet med CBI är att hjälpa den lokala församlingen att återgå till ett sunt tankesätt och beteende när det gäller Kristi fyrfaldiga uppdrag (älska Gud, älska andra, gå ut och dela evangeliet och gör lärjungar.

Vad är den vanligaste problematiken som ni stött på i en äldre församling?

Ofta saknas en samlande och dynamisk vision för vad Gud vill göra genom deras församling. Det råder också brist på visionära ledare som kan hjälpa till att föra församlingen in i framtiden i enlighet med Guds plan för församlingen.

Beskriv själva processen hur ni jobbar med CBI?

CBI består av tre byggstenar. Den första byggstenen är utbildning. I Finland genomför vi utbildningen under sex helger inom ett års tid. Det andra är en bedömningshelg av lokala församlingar, som äger rum under eller efter utbildningsperioden, för att hjälpa församlingen att upptäcka var deras styrkor finns och hur de kan använda dem mer effektivt, och även var deras svagheter finns för att vända dem och tända ny energi och liv i församlingen. Byggsten tre är coachning. Den ska hjälpa församlingen att hålla fast vid sin plan för framtiden, eftersom alla församlingar har en tendens att falla tillbaka i gamla improduktiva beteenden.

Vad krävs för en lokal församling som vill gå kursen?

Vi vill att de förbinder sig att delta i hela processen. I Tyskland fann vi att de församlingar som var mest framgångsrika deltog i alla tre byggstenarna.

Vem är kursen till för och hur omfattande är CBI?

Denna träning är för alla i en församling som har en ledarroll eller leder en tjänst eller har någon ledarskapspotential. Vi erbjuder utbildning i församlingens alla 15 viktiga funktioner samt i att leda förändringsprocesser, de tre skikten i en församling, tillväxtnivåer och anpassning av arbetsmetoder till församlingens storlek och en hel del mer.

Berätta om någon församling som lyckats svänga trenden genom att delta i CBI?

Michael Becker i Langenfeld i Tyskland startade CBI-processen 2016, vid den tiden hade de cirka 125 personer inklusive barn som deltog i deras söndagsgudstjänster. Efter att Michael själv gått igenom utbildningen och bedömningshelgen började han tillämpa de bibliska principer han hade lärt sig från CBI. Församlingen genomgick ett antal förändringsprocesser och Michael kunde lyfta fram många fler nyckelledare inom församlingen som stödde denna process. Idag har de nästan 300 besökare på söndagsgudstjänsterna och de håller på att plantera en ny församling i en grannstad.

Vad är de viktigaste sakerna som ni anser att en församlingens ledarskap behöver ägna sig åt?

Att lyfta fram och utveckla fler ledare, att utarbeta en övertygande vision och att hålla församlingens fokus på Kristi fyrfaldiga uppdrag.

Vad är fördelen med att anlita en församlingscoach och få hjälp utifrån för att hjälpa till med processerna i församlingen?

Innan församlingen har utvecklat en sund kultur kommer den att ha en tendens att återgå till det gamla sättet att göra saker på. Att ha en coach som kommer utifrån hjälper församlingen att hålla sig på rätt spår i sin förändringsprocess. Det finns alltid ett visst motstånd mot förändring i varje församling, eftersom människors bekvämlighetszoner utmanas. Coachen kommer att ställa de svåra frågorna för att hjälpa församlingen att gå vidare i Jesu uppdrag.

Vilka rädslor behöver man övervinna för att ta del av CBI?

Rädslan för förändring är den största utmaningen. De flesta människor vill helst förbli som de är, även kristna. Men, vi kommer bara att kunna bli sunda och välmående om vi omfamnar förändringsprocesser. Gud är den enda som får förbli densamma (igår, idag och för evigt). Jag vet inte hur det är med dig, men om jag ska bli mer lik Jesus och bära frukt som Jesus, måste jag förändras.

Text: Patrik Abrams


CBI kurs startar i januari 2024 i Österbotten

Beroende på antalet församlingar och vilka som deltar i kursen är det tänkt att kurstillfällena kommer att hållas på olika platser i Österbotten.

Inplanerade datum under 2024:
- VT: 19-20.1, 16-17.2, 19-20.4.
- HT: 13-14.9, 18-19.10, 15-16.11, (17-18.1.25)

Priset blir förmånligare ju flera som deltar från en församling, arrangerande församling har goda rabatter.

Anmälan kan göras till Christina Walent 045-135 0049. E-post: christina.walent@eu.agwm.org