Framtidsforskaren Karl Fredrik Norrback vill hjälpa den unga generationen in i framtiden

22.10.2023

I Pjelax, en by i Närpes, inreder han sitt framtidscenter. Vedkaminen har precis installerats.Karl Fredrik Norrback gör sig färdig för att ge sitt bidrag till samhällets välmående. Som högt utbildad klinisk forskare i psykiatri, stress och framtidsfrågor är det den unga generationens framtid som engagerar.

Lokal vision. Här bygger och inreder Karl Fredrik Norrbakc sitt framtidscenter där han kan möta människor som behöver samtala om framtiden. Foto: Privat

Det är inte med vem som helst jag ger mig in på de stora frågorna om samhällets framtid. Med mig som guide har jag Karl Fredrik Norrback, utbildad läkare, doktor i medicin, filosofiemagister, associate professor i psykiatri med 20 års forskningserfarenhet inom stress-relaterad ohälsa. De senaste åren har han fokuserat på framtidsarbete och framtidsforskning.

Bland framtidsfrågor som engagerar människor finns klimatkrisen, jämställdhet, fattigdom, krig och de ungas mående.

Att allt fler unga mår dåligt är bevisat. År 2018 svarade 63 procent av ungdomarna i den svenskspråkiga ungdomsbarometern mellan 15-19 år att de var övertygade om att deras liv har en mening, men år 2022 var siffran nere i 30 procent – alltså en halvering på fyra år. 70 procent av de tillfrågade uppgav alltså att de inte var säkra på att deras liv är meningsfulla.

– Så skulle de inte svara om de hade drömmar om framtiden menar Karl Fredrik Norrback och fortsätter:

– Något är fel när unga säger att de inte vill skaffa barn. Den här trenden pågår i USA och det kommer mera av den hit också.

En av orsakerna till ungas försämrade psykiska hälsa anser Norrback kan bero på ett ökat och obalanserat fokus på de stora globala frågorna, vilket kan resultera i framtidsångest, klimatångest, dåligt samvete och känslor av osäkerhet, litenhet och meningslöshet.

Han hänvisar igen till undersökningen ungdomsbarometer som visar att bara 14 procent av de tillfrågade upplever att engagemang i "stora frågor" som miljöfrågor och mänskliga rättigheter var en viktig källa till mål och mening i ungdomarnas liv.

"Livsrealismen på väg att dö ut"

Karl Fredrik Norrback har inget emot globala och abstrakta mål i sig om de är goda, vettiga och realistiska, men han menar att den klassiska livsrealismen som säger att alla själva får välja sina livsmål håller på att dö ut.

– Idag finns det ingen balans i de här frågorna, och vi behöver ta tillbaka bestämmanderätten över individens framtid. Det är en intellektuell fattigdom att vi alla ska tänka lika. Vi har alla rätt att få tänka själva om vår framtid.

Han hänvisar till Dr Riel Miller, en av världens mer berömda futurister, talar om "futures colonisation" (koloniseringav framtiden). Miller är negativ till att globala företag och expertpaneler ska diktera vår framtid. Om vi bara tänker på mål som hållbarhet och jämställdhet så finns det inte rum eller mindre rum för de konkreta, nära och personliga målsättningarna i livet.

– Det globala har koloniserat oss alla. Någon har sagt vad framtiden är, istället för att källan för vår framtid är vi själva.

Norrback ger ett exempel:

– Under de 12 år en elev går i skola får hon aldrig en fri möjlighet att fråga sig var hon vill vara om två år, om fem år. Skolans intentioner är nog goda då man till exempel jobbar för antirasism och hållbarhet, med globala målsättningar för miljö och koldioxidnivåer. Men det finns en obalans som infinner sig då skolan pushar för dessa abstrakta och globala mål men samtidigt inte med samma kraft inspirerar och motiverar unga att fokusera på vad individen vill åstadkomma i sitt eget liv och tillsammans med de människor som betyder mest för personen i fråga.

- Man borde fråga mer om vilka drömmar och livsvisioner eleven har. Unga måste få känna att de odlar sina egna målsättningar. Vi behöver det som är jagstärkande, t.ex. att det är coolt att vara nöjd med att få en flickvän, ha en familj, att bygga sitt hus och att ha lokala livsdrömmar.

Också de lokala sammanhangen behöver ta tillbaka framtiden, menar Norrback.

– Vi behöver gemensamma visioner lokalt, t.ex. hur vi ska ha det här i Närpes, men just nu finns ingen balans mellan det globala och det lokala. Det lokala ses idag som lite simpelt och bondigt, medan det som är kopplat till det globala och stora framställs som coolt, det som är "inne". Det finns globala frågor men nog måste vi också ha resurser för självbestämmande.

Vad kan man då säga om framtiden? Hur ser den ut?

Karl Fredrik Norrback menar att framtiden inte ska ses som att vi är på ett spår på väg till en förutbestämd plats, utan mera som en ocean av oändliga framtider som kan förverkligas.

– Framtiden existerar inte i strikt mening och därför har ingen observerat den, men den existerar i form av de berättelser, bilder, trosföreställningar och känslor som vi alla har om framtiden – som är ett senare nu.

Han berättar att Unesco har börjat jobba med framtidsläskunnighet som den viktigaste färdigheten att utveckla det här århundradet. Förmågan att kunna använda sig av framtiden på olika sätt, ska ses som en neutral färdighet, på samma sätt som läskunnighet.

Framtidscenter

Efter alla år av studier, forskning och undervisning vid universitetet är Norrback nu beredd att skrida till handling.

– Jag vill hjälpa dem som upplever att de inte har en meningsfull, inspirerande och viktig framtid och som saknar en vettig plan för hur de skall förverkliga denna framtid.

Han vill utveckla denna framtidsläskunnighet, hjälpa människor att identifiera sina egna autentiska framtidsvisioner, att bli effektivare och kraftfullare skapare av deras egen framtid som de vill se förverkligad.

– Vi kan alla utveckla vår förmåga och använda oss av dessa framtidsbilder. De blir som en verktygslåda för att vi bättre skall kunna skapa och navigera den framtid vi vill ha.

Rent konkret kommer det att ske genom den förening som just nu är i vardande – ett nätverk och ett framtidscenter. Centret ska vara en ideell ickevinstdrivande verksamhet som får stöd bland annat via fonder och allmänheten. Medlemsskapet ska alltså vara gratis. Man ska kunna boka tider och få stödrådgivning via samtal eller chattar där man kan hantera ångestproblematik, svåra livsekvationer och stress. Själv har Norrback forskat i stress och kan även titulera sig stressexpert.

- Sen ska man också kunna samtala om framtiden, tala om rädslor och undflyende beteende, för folk upplever framtiden som osäker och mörk.

Följande steg är att ge folk redskap för att identifiera vad de skulle vilja göra, vad som är viktigt och inspirerande och vad de upplever är autentiskt för dem själva.

Centrets verksamhet börjar när webbsidan är färdig. Individer och grupper kommer också att kunna beställa utbildningar, ex. kring hur man utvecklar sin framtidsläskunnighet, och boka tider för all den service som kommer att erbjudas.

Vad har en kristen värdegrund att bidra med när vi talar om framtidsfrågor och tankeströmningar i samhället?

– Alla kristna har rättigheten och möjligheten att få verka för att skapa en framtid som reflekterar deras tro och deras värden eftersom alla har rätt till sin egen framtid. Om du är passiv och inte försöker skapa framtiden, så kommer framtiden bara att "hända dig". Framtiden blir då bara en ständig lång anpassning till andras skapade framtidsvisioner och intressen, vilket är ett långsamt sätt att utplåna sig själv, den man är och det man står för.

Edward Holmberg

"Vilken framtidsbild vi har är ytterst viktigt för den påverkar hur vi mår och hur vi handlar i nuet och vardagen."


Karl Fredrik Norrback

Utbildning: Läkarexamen. Har doktorerat i molekylär biologi och genetik. Associate professor i psykiatri. Magister i filosofi. Post-doktoralt har han framför allt bedrivit klinisk forskning kring stress-relaterade tillstånd som depression, stress, ångest och utbrändhet.

• Forskning: Varit intresserad av framtidsforskning och framtidsarbete i tio år med en forksningsstudie på gång i Futures Studies.

• Föreningens Motto: "Att verka för att alla skall ha möjligheten och färdigheten att kunna skapa sig en god framtid"

• Den som är intresserade av framtiden, framtidsfrågor eller som vill bli medlem i framtidsföreningen kan kontakta Karl Fredrik Norrback via kf.norrback@gmail.com